ႏိုင္ငံျခားဘာသာစကားမ်ားကို ေလ့လာရန္အခက္အခဲရွိသူမ်ားအတြက္ မျဖစ္မေနေက်ာင္းေျပာင္းသင့္သည့္ ဆရာမအေခ်ာေလး၏ စာသင္စြမ္းရည္

ဗီယက္နမ္မွ ႏိုင္ငံျခားဘာသာ တကၠသိုလ္တြင္ပညာမ်ားအား သင္ၾကားေပးေနေသာ ဆရာမေလးငုယင္ဟာ ေက်ာင္းသားမ်ား ေက်ာင္းေျပာင္းတတ္ခ်င္ေလာက္ေအာင္ စြဲေဆာင္ေနခဲ့ပါတယ္။

ဆရာမေလးဟာ တကၠသိုလ္ဝင္တန္း ေအာင္ျမင္ၿပီးသည့္ အခ်ိန္တြင္ ဗီယက္နမ္ႏိုင္ငံ ရွီဗင္းၿမိဳ႕ရွိ ႏိုင္ငံျခားဘာသာ တကၠသိုလ္သို႔ တန္ေရာက္ခဲ့ပါတယ္။ထို႔ေနာက္မွ သူမ၏ ဝါသနာအရ တကၠသိုလ္တြင္ပင္ ဆရာမတစ္ဦးအေနျဖင့္ ျပန္လည္လုပ္ကိုင္ခဲ့ပါတယ္။

သူမဟာ အဂၤလိပ္ဘာသာစကားနဲ႔ ျပစ္သစ္ဘာသာ စကားတို႔ကို အထူးကြၽမ္းက်င္ၿပီး တကၠသိုလ္တြင္လည္း ေက်ာင္းသားမ်ားက ေလးစားရသည့္ ဆရာမေလးျဖစ္လာခဲ့ပါတယ္။ဆရာမသည္ စာအသင္အျပ ေကာင္းေသာေၾကာင့္ သင္ၾကားမႈဆိုင္ရာ ကြၽမ္းက်င္မႈၿပိဳင္ပြဲတြင္ ဒတိယဆု အထိရရွိခဲ့ပါတယ္။

ထိုကဲ့သို႔ အသင္အျပေကာင္းလြန္းေသာေၾကာင့္ ေက်ာင္းသားတိုင္းဟာ ထိုဆရာမရွိသည့္ တကၠသိုလ္ကို ေက်ာင္းေျပာင္းတန္ခ်င္ေနခဲ့ၾကပါတယ္။

Shoon (Cele Daily)

Unicode

ႏိုင္ငံျခားဘာသာစကားမ်ားကို ေလ့လာရန္အခက္အခဲရွိသူမ်ားအတြက္ မျဖစ္မေနေက်ာင္းေျပာင္းသင့္သည့္ ဆရာမအေခ်ာေလး၏ စာသင္စြမ္းရည္

ဗီယက္နမ္မွ ႏိုင္ငံျခားဘာသာ တကၠသိုလ္တြင္ပညာမ်ားအား သင္ၾကားေပးေနေသာ ဆရာမေလးငုယင္ဟာ ေက်ာင္းသားမ်ား ေက်ာင္းေျပာင္းတတ္ခ်င္ေလာက္ေအာင္ စြဲေဆာင္ေနခဲ့ပါတယ္။

ဆရာမေလးဟာ တကၠသိုလ္ဝင္တန္း ေအာင္ျမင္ၿပီးသည့္ အခ်ိန္တြင္ ဗီယက္နမ္ႏိုင္ငံ ရွီဗင္းၿမိဳ႕ရွိ ႏိုင္ငံျခားဘာသာ တကၠသိုလ္သို႔ တန္ေရာက္ခဲ့ပါတယ္။ထို႔ေနာက္မွ သူမ၏ ဝါသနာအရ တကၠသိုလ္တြင္ပင္ ဆရာမတစ္ဦးအေနျဖင့္ ျပန္လည္လုပ္ကိုင္ခဲ့ပါတယ္။

သူမဟာ အဂၤလိပ္ဘာသာစကားနဲ႔ ျပစ္သစ္ဘာသာ စကားတို႔ကို အထူးကြၽမ္းက်င္ၿပီး တကၠသိုလ္တြင္လည္း ေက်ာင္းသားမ်ားက ေလးစားရသည့္ ဆရာမေလးျဖစ္လာခဲ့ပါတယ္။ဆရာမသည္ စာအသင္အျပ ေကာင္းေသာေၾကာင့္ သင္ၾကားမႈဆိုင္ရာ ကြၽမ္းက်င္မႈၿပိဳင္ပြဲတြင္ ဒတိယဆု အထိရရွိခဲ့ပါတယ္။

ထိုကဲ့သို႔ အသင္အျပေကာင္းလြန္းေသာေၾကာင့္ ေက်ာင္းသားတိုင္းဟာ ထိုဆရာမရွိသည့္ တကၠသိုလ္ကို ေက်ာင္းေျပာင္းတန္ခ်င္ေနခဲ့ၾကပါတယ္။

Shoon (Cele Daily)

  • Leave a Comment