ၿမိဳ႕တြင္းတံတားျဖစ္ေသာ္လည္း အင္ဂ်င္နီယာမ်ား၏ bluetooth နတ္မ်ားကို လက္စြမ္းျပအသုံးျပဳထားေသာေၾကာင့္ ေဒသခံမ်ားက တရားစြဲရန္ ေတာင္းဆိုေနၾက

လူတိုင္းသည္ မိမိတို႔၏ ေနထိုင္ရာ ပတ္ဝန္းက်င္ကို တိုးတက္ဖြံၿဖိဳးစြာျဖင့္ သာယာလွေပေနေစလိုေပသည္။ယခုတြင္လည္း ထိုင္းႏိုင္ငံရွိ ၿမိဳ႕တစ္ခုတြင္ လူစည္ကားေသာ ေနရာတစ္ခု၌ လမ္းဂုန္းေက်ာ္တံတားေလးတစ္ခုအား ႏိုင္ငံေတာ့္မွ ေလလံဆြဲကာ ကုမၸဏီတစ္ခုအား တည္ေဆာက္ရန္ ၫႊန္ၾကားခဲ့ပါတယ္။

ထို႔ေၾကာင့္ ေဒသခံမ်ားဟာလည္း အလြန္ေပ်ာ္႐ြင္သြားခဲ့ရၿပီး ခိုင္ခံေသာ ဂုန္းေက်ာ္တံတားသစ္ကို ျမင္ေတြ႕ရေတာ့မည္ဟု ေမွ်ာ္လင့္ခဲ့ၾကပါတယ္။သို႔ေသာ္လည္း ေဆာက္လုပ္ေရးကုမၸဏီဟာ တံတားကို ေသခ်ာခိုင္ခံ့ေအာင္ မျပဳလုပ္ပဲ သံႏွင့္ဆက္ထားေသာ ေနရာမ်ားတြင္ နတ္မ်ားကို ဟန္ေဆာင္တတ္ဆင္ထားခဲ့ပါတယ္။

ထို႔ေၾကာင့္ ေဒသခံမ်ားဟာ bluetoothနည္းပညာအသုံးျပဳထားတဲ့ နတ္မ်ားကို သုံးထားတယ္ဟု တင္စားခဲ့ၾကပါတယ္။ေဒသခံမ်ားဟာ အလြန္ေဒါသထြက္သြားခဲ့ရၿပီး ေဆာက္လုပ္ေရးကုမၸဏီကို တရားစြဲေပးရန္ ႏိုင္ငံေတာ္ကို ေတာင္းဆိုခဲ့ၾကပါတယ္။

Shoon (Cele Daily)

Unicode

ၿမိဳ႕တြင္းတံတားျဖစ္ေသာ္လည္း အင္ဂ်င္နီယာမ်ား၏ bluetooth နတ္မ်ားကို လက္စြမ္းျပအသုံးျပဳထားေသာေၾကာင့္ ေဒသခံမ်ားက တရားစြဲရန္ ေတာင္းဆိုေနၾက

လူတိုင္းသည္ မိမိတို႔၏ ေနထိုင္ရာ ပတ္ဝန္းက်င္ကို တိုးတက္ဖြံၿဖိဳးစြာျဖင့္ သာယာလွေပေနေစလိုေပသည္။ယခုတြင္လည္း ထိုင္းႏိုင္ငံရွိ ၿမိဳ႕တစ္ခုတြင္ လူစည္ကားေသာ ေနရာတစ္ခု၌ လမ္းဂုန္းေက်ာ္တံတားေလးတစ္ခုအား ႏိုင္ငံေတာ့္မွ ေလလံဆြဲကာ ကုမၸဏီတစ္ခုအား တည္ေဆာက္ရန္ ၫႊန္ၾကားခဲ့ပါတယ္။

ထို႔ေၾကာင့္ ေဒသခံမ်ားဟာလည္း အလြန္ေပ်ာ္႐ြင္သြားခဲ့ရၿပီး ခိုင္ခံေသာ ဂုန္းေက်ာ္တံတားသစ္ကို ျမင္ေတြ႕ရေတာ့မည္ဟု ေမွ်ာ္လင့္ခဲ့ၾကပါတယ္။သို႔ေသာ္လည္း ေဆာက္လုပ္ေရးကုမၸဏီဟာ တံတားကို ေသခ်ာခိုင္ခံ့ေအာင္ မျပဳလုပ္ပဲ သံႏွင့္ဆက္ထားေသာ ေနရာမ်ားတြင္ နတ္မ်ားကို ဟန္ေဆာင္တတ္ဆင္ထားခဲ့ပါတယ္။

ထို႔ေၾကာင့္ ေဒသခံမ်ားဟာ bluetoothနည္းပညာအသုံးျပဳထားတဲ့ နတ္မ်ားကို သုံးထားတယ္ဟု တင္စားခဲ့ၾကပါတယ္။ေဒသခံမ်ားဟာ အလြန္ေဒါသထြက္သြားခဲ့ရၿပီး ေဆာက္လုပ္ေရးကုမၸဏီကို တရားစြဲေပးရန္ ႏိုင္ငံေတာ္ကို ေတာင္းဆိုခဲ့ၾကပါတယ္။

Shoon (Cele Daily)

  • Leave a Comment