မိသားစုဟာ အေႂကြးမ်ားအလြန္မ်ားလာေသာေၾကာင့္ ေက်ာင္းထြက္ၿပီး ေမြးျမဴေရးလုပ္ငန္းကို ႀကိဳးစားလုပ္ကိုင္ၿပီး ဖခင္၏အေႂကြး၆သန္းကို ေက်ေအာင္ဆပ္ေပးခဲ့သည့္ သမီးလိမၼာေလး

ဘဝနာစရာမ်ားရွိေသာ လူတစ္ဦးသည္ အရာရာတြင္ ေအာင္ျမင္ႏိုင္ရန္အတြက္ အျခားသူမ်ားထက္ပင္ ပို၍အခြင့္အလန္းရွိေပသည္။ယခုတြင္လည္း တ႐ုတ္ႏိုင္ငံမွ ေကာင္မေလးတစ္ဦး၏ အ႐ြယ္ႏွင့္မလိုက္ေအာင္ ႀကိဳးစားခဲ့မႈသည္ သူမ၏ဘဝရင္နာစရာမ်ားဟာလည္း တစ္စိတ္တစ္ပိုင္းပါဝင္ေနခဲ့ေပသည္။

သူမ၏မိသားစုသည္ ေငြေၾကးျပည့္စုံေသာ မိသားစုျဖစ္ေသာ္လည္း ေကာင္မေလးေက်ာင္းတတ္ေနခ်ိန္တြင္ စီးပြားေရးအဆင္မေျပျဖစ္ကာ အေႂကြးမ်ားရွိလာခဲ့ပါတယ္။ထို႔ေၾကာင့္ ေကာင္မေလးဟာ ေက်ာင္းထြက္ခဲ့ၿပီး ငါးေမြးျမဴေရးလုပ္ငန္းကို ေအာင္ျမင္ေအာင္ ႀကိဳးစားလုပ္ကိုင္ခဲ့ပါတယ္။

ထိုမွတစ္ဆင့္ သူမ၏ငါးအလွေမြးျမဴေရးလုပ္ငန္းမွာ အလြန္ေအာင္ျမင္လာခဲ့ၿပီး ဖခင္၏တင္ရွိေနေသာ အေႂကြးေဒၚလာ၆သန္းကိုပါ ေက်ေအာင္ဆပ္ေပးႏိုင္ခဲ့ပါတယ္။ထို႔ေနာက္တြင္သူမဟာ ေဒၚလာ၁၃သန္းမွ်ခ်မ္းသာေသာ သူေ႒းတစ္ဦးျဖစ္လာခဲ့ၿပီး သူမသင္ၾကားေနေသာ ပညာေရးကိုလည္း ဆတ္လတ္သင္ၾကားႏိုင္ခဲ့ပါတယ္။

Shoon (Cele Daily)

Unicode

မိသားစုဟာ အေႂကြးမ်ားအလြန္မ်ားလာေသာေၾကာင့္ ေက်ာင္းထြက္ၿပီး ေမြးျမဴေရးလုပ္ငန္းကို ႀကိဳးစားလုပ္ကိုင္ၿပီး ဖခင္၏အေႂကြး၆သန္းကို ေက်ေအာင္ဆပ္ေပးခဲ့သည့္ သမီးလိမၼာေလး

ဘဝနာစရာမ်ားရွိေသာ လူတစ္ဦးသည္ အရာရာတြင္ ေအာင္ျမင္ႏိုင္ရန္အတြက္ အျခားသူမ်ားထက္ပင္ ပို၍အခြင့္အလန္းရွိေပသည္။ယခုတြင္လည္း တ႐ုတ္ႏိုင္ငံမွ ေကာင္မေလးတစ္ဦး၏ အ႐ြယ္ႏွင့္မလိုက္ေအာင္ ႀကိဳးစားခဲ့မႈသည္ သူမ၏ဘဝရင္နာစရာမ်ားဟာလည္း တစ္စိတ္တစ္ပိုင္းပါဝင္ေနခဲ့ေပသည္။

သူမ၏မိသားစုသည္ ေငြေၾကးျပည့္စုံေသာ မိသားစုျဖစ္ေသာ္လည္း ေကာင္မေလးေက်ာင္းတတ္ေနခ်ိန္တြင္ စီးပြားေရးအဆင္မေျပျဖစ္ကာ အေႂကြးမ်ားရွိလာခဲ့ပါတယ္။ထို႔ေၾကာင့္ ေကာင္မေလးဟာ ေက်ာင္းထြက္ခဲ့ၿပီး ငါးေမြးျမဴေရးလုပ္ငန္းကို ေအာင္ျမင္ေအာင္ ႀကိဳးစားလုပ္ကိုင္ခဲ့ပါတယ္။

ထိုမွတစ္ဆင့္ သူမ၏ငါးအလွေမြးျမဴေရးလုပ္ငန္းမွာ အလြန္ေအာင္ျမင္လာခဲ့ၿပီး ဖခင္၏တင္ရွိေနေသာ အေႂကြးေဒၚလာ၆သန္းကိုပါ ေက်ေအာင္ဆပ္ေပးႏိုင္ခဲ့ပါတယ္။ထို႔ေနာက္တြင္သူမဟာ ေဒၚလာ၁၃သန္းမွ်ခ်မ္းသာေသာ သူေ႒းတစ္ဦးျဖစ္လာခဲ့ၿပီး သူမသင္ၾကားေနေသာ ပညာေရးကိုလည္း ဆတ္လတ္သင္ၾကားႏိုင္ခဲ့ပါတယ္။

Shoon (Cele Daily)

  • Leave a Comment