၁၈ႏွစ္တိတိကို ကားေပၚတြင္သာေနထိုင္ၿပီး ခင္ပြန္းသည္၏ အလုပ္မ်ားကို ကူလုပ္ေပးရင္းျဖင့္ ေအးအတူပူအမွ် အနားတြင္သာရွိေနေပးခဲ့သည့္ ဇနီးသည္

မိမိဘဝ၏ အိမ္ေထာက္ဖက္ဆိုသည္မွာ ေအးအတူပူအမွ် အတူတူ ရင္ဆိုင္ေပးႏိုင္ရန္ အသင့္ရွိသူမ်ားျဖစ္ေနရေပမည္။အခ်ိဳ႕သည္ မိမိဘဝ၏ သာယာမႈအတြက္သာ လက္ထပ္မဂၤလာျပဳရန္ စဥ္းစားတတ္ၾကၿပီး အခက္အခဲမ်ားကို ရင္ဆိုင္ရန္ ဆႏၵမရွိၾကေပ။

သို႔ေသာ္လည္း တ႐ုတ္ႏိုင္ငံမွ အမ်ိဳးသမီးတစ္ဦး၏ ခင္ပြန္းအေပၚတြင္ထားရွိေသာ ေမတၱာေစတနာသည္ကား အလြန္ပင္စစ္မွန္လြန္းလွေပသည္။လက္ထပ္ၿပီးသည့္အခ်ိန္တြင္ ခက္ပြန္းျဖစ္သူဟာ ကုန္တင္ကားမ်ားကို ေမာင္းႏွင္သူျဖစ္သည့္အတြက္ အိမ္ျပန္ခ်ိန္ဟာ နည္းေနသည္ကို သိရွိခဲ့သည္။

ထို႔ေၾကာင့္ ခင္ပြန္းျဖစ္သူကို အနားတြင္ ျပဳစုေပးႏိုင္ရန္အတြက္ ကားေပၚတြင္သာ ေနထိုင္ရန္ ဆုံးျဖတ္ခဲ့ၾကပါတယ္။ယခုဆိုလွ်င္ သူတို႔လင္မယားႏွစ္ဦးဟာ ကားေပၚတြင္သာေနထိုင္ၿပီး အလုပ္မ်ားကို ႀကိဳးစားလုပ္ကိုင္ေနၾကသည္မွာ ၁၈ႏွစ္အထိပင္ရွိလာၿပီဟု သိရပါတယ္။

Shoon (Cele Daily)

Unicode

၁၈ႏွစ္တိတိကို ကားေပၚတြင္သာေနထိုင္ၿပီး ခင္ပြန္းသည္၏ အလုပ္မ်ားကို ကူလုပ္ေပးရင္းျဖင့္ ေအးအတူပူအမွ် အနားတြင္သာရွိေနေပးခဲ့သည့္ ဇနီးသည္

မိမိဘဝ၏ အိမ္ေထာက္ဖက္ဆိုသည္မွာ ေအးအတူပူအမွ် အတူတူ ရင္ဆိုင္ေပးႏိုင္ရန္ အသင့္ရွိသူမ်ားျဖစ္ေနရေပမည္။အခ်ိဳ႕သည္ မိမိဘဝ၏ သာယာမႈအတြက္သာ လက္ထပ္မဂၤလာျပဳရန္ စဥ္းစားတတ္ၾကၿပီး အခက္အခဲမ်ားကို ရင္ဆိုင္ရန္ ဆႏၵမရွိၾကေပ။

သို႔ေသာ္လည္း တ႐ုတ္ႏိုင္ငံမွ အမ်ိဳးသမီးတစ္ဦး၏ ခင္ပြန္းအေပၚတြင္ထားရွိေသာ ေမတၱာေစတနာသည္ကား အလြန္ပင္စစ္မွန္လြန္းလွေပသည္။လက္ထပ္ၿပီးသည့္အခ်ိန္တြင္ ခက္ပြန္းျဖစ္သူဟာ ကုန္တင္ကားမ်ားကို ေမာင္းႏွင္သူျဖစ္သည့္အတြက္ အိမ္ျပန္ခ်ိန္ဟာ နည္းေနသည္ကို သိရွိခဲ့သည္။

ထို႔ေၾကာင့္ ခင္ပြန္းျဖစ္သူကို အနားတြင္ ျပဳစုေပးႏိုင္ရန္အတြက္ ကားေပၚတြင္သာ ေနထိုင္ရန္ ဆုံးျဖတ္ခဲ့ၾကပါတယ္။ယခုဆိုလွ်င္ သူတို႔လင္မယားႏွစ္ဦးဟာ ကားေပၚတြင္သာေနထိုင္ၿပီး အလုပ္မ်ားကို ႀကိဳးစားလုပ္ကိုင္ေနၾကသည္မွာ ၁၈ႏွစ္အထိပင္ရွိလာၿပီဟု သိရပါတယ္။

Shoon (Cele Daily)

  • Leave a Comment